På valdet praktiseres rullerende fiske. Fiskere starter oppstrøms og beveger seg nedover til neste standplass etter noen kast. På denne måten får alle anledning til å fiske på hele valdet.

All fangst skal registreres i utlagt fangstlogg - det finnes en fangstloggbok på hver side av elva. Dette skal gjøres så snart som praktisk mulig etter fangst. Fangstregistrering gjelder også ved fang-og-slipp fiske.
Fangstloggen benyttes i forbindelse med fiskeforvaltningen i Gaula. Det er derfor viktig at denne er komplett og riktig.

Det er engasjert fiskeoppsyn for valdet - alle fiskere må kunne legitimere seg samt fremvise gyldig statskort og fiskekort på oppfordring fra fiskeoppsynet.

For øvrig gjelder Regler for fiske etter anadrome laksefisk i Gaula med sidevassdrag 2016 vedtatt av Gaula Fiskeforvaltning.

Utdrag vedrørende fangstkvoter
§ 3 Fangstkvoter: Kvote for avlivet laks er maks 1 stk pr døgn, 2 stk pr uke og 4 stk pr sesong. Man kan maks avlive 1 laks over 80 cm. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres. Det er personen som kroker fisken som må ta den på kvoten.

Døgnkvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.

Ukeskvoten er definert som det antall laks en person samlet kan avlive i løpet av en uke (fiskeuke). Fiskeuken følger ukesangivelsen på fiskekortet. For sesongkort følges ukesnummeret. Når ukeskvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil ny fiskeuke starter. Sesongkvoten er det antall laks en person kan avlive i løpet av en sesong. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Fiskere plikter selv å sette seg inn i lover og regler.